Berkley Bass Tournament TycoonBass Tournament Tycoon

Prijs incl. BTW: Euro 29,-
Medium: CD-Rom
Verpakking: Mini Box
Producent: Digital Brandplay
Taal: Engelstalig
Leeftijdsindicatie: A.L.
Op. System: Windows00/ME/XP
Min. Configuratie: P3/800, 256MbRAM, 64Mb-3D
Genre: - Master of Fish and Water
       - Tournament Tycoon
       - Pro Angler
Internet: www.basstournamenttycoon.com

Terug naar Strategy Games
 Bestelformulier